Een deelgeschilprocedure voor letselschadezaken

Anita Hanegraaf

11 april 2023

Een deelgeschilprocedure als oplossing om tot een schikking te komen. In een letselschadezaak is het vaak niet eenvoudig om tot een schikking te komen. Partijen discussiëren vaak over bijvoorbeeld de omvang van de schade of het causaal verband. Hierdoor duren de onderhandelingen veelal erg lang. De deelgeschilprocedure kan de oplossing zijn. In deze procedure wordt een deel van het geschil aan de rechter voorgelegd. Daarna kunnen de onderhandelingen versneld worden afgerond.

Wat is een deelgeschil?

Een deelgeschilprocedure is een versnelde gerechtelijke procedure. De procedure kan ingezet worden om een specifiek deel van het geschil op te lossen dat zich voordoet tijdens een lopende letselschadezaak. Het doel van de deelgeschilprocedure is om één of meerdere geschilpunten tussen de partijen op te lossen, zodat de onderhandelingen weer verder kunnen worden gevoerd.

Een deelgeschilprocedure kan bijvoorbeeld worden gestart als partijen het niet eens zijn over de aansprakelijkheid. Wie behoort de schade te dragen?

Ook kan een deelgeschil worden gestart over de hoogte van een schadepost, het causaal verband, de uitkomst van een deskundigenrapport etc. In principe kan in een deelgeschilprocedure alles worden gevraagd wat ook in een gewone procedure aan de orde kan komen. Verschil is dat niet de hele zaak wordt voorgelegd, maar een klein deel, zodat ook geen uitspraak over de gehele zaak wordt gedaan. De deelgeschilprocedure voorkomt zo een langlopende gerechtelijke procedure tussen partijen.

Als een geschil té complex is, er nog getuigen gehoord moeten worden of als er informatie ontbreekt, dan is een deelgeschilprocedure níet mogelijk.

Voordelen deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het een relatief snelle procedure: de rechter doet meestal binnen 6 weken uitspraak en maximaal binnen drie maanden.  Ten tweede is het vaak goedkoper dan een gewone procedure, omdat er alleen een beslissing wordt genomen over het geschilpunt en niet over de hele zaak. Ten derde kan een deelgeschilprocedure helpen om de onderhandelingen tussen de partijen weer op gang te brengen en een schikking te bereiken.

Wie kan een deelgeschilprocedure starten?

Zowel een slachtoffer als een verzekeringsmaatschappij kunnen een geschil voorleggen aan de rechter. Is het schadebedrag lager dan € 25.000? Dan is de kantonrechter bevoegd om het geschil te behandelen. Is de schade hoger dan € 25.000? Dan is een advocaat verplicht en is de civiele rechter bevoegd.

Kosten deelgeschilprocedure

Welke kosten gemaakt worden als een deelgeschilprocedure wordt gestart, hangt af van de vraag of de aansprakelijkheid is erkend ja of nee. Uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij de proceskosten en de advocaatkosten moet vergoeden.

Aansprakelijkheid is niet erkend

In dit geval zal de deelgeschilprocedure gericht zijn op de erkenning van de aansprakelijkheid. In dat geval maakt u advocaatkosten en betaalt u griffierecht. Op de website van de rechtspraak treft u meer informatie over de hoogte van het griffierecht.

Wijst de rechter het verzoek toe en oordeelt de rechter dat de aangesproken partij aansprakelijk is? Dan worden de advocaatkosten door de rechter begroot. Uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van de deelgeschilprocedure dient te vergoeden. Bij het begroten van die kosten neemt de rechter alle redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking. Ook het griffierecht wordt dan begroot.

De aansprakelijkheid is wel erkend

Als de aansprakelijkheid al erkend is voordat de procedure gestart wordt, en de procedure ziet bijvoorbeeld op de omvang van een schadepost, dan is de aansprakelijke partij gehouden om de advocaatkosten te betalen. Ook als de rechter u in het ongelijk stelt. Dit is slechts anders als de procedure nodeloos is ingesteld; het moet dan voor de hand liggen dat het verzoek volstrekt onterecht of onnodig is ingediend.

Een wenselijke procedure voor het slachtoffer met letselschade

De deelgeschilprocedure is een goede uitkomst voor een slachtoffer van letselschade. Een procedure is minder risicovol voor een slachtoffer en biedt sneller duidelijkheid. Ook komt het vaak voor dat na het indienen van een verzoekschrift, de procedure alsnog wordt ingetrokken. Reden is dat partijen dan toch al vaal overeenstemming over het geschil bereiken.

Heeft u letsel opgelopen en wilt u de letselschade verhalen?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze letselschadeadvocaten via [email protected] of 070-223 00 58.

 

 

Meer weten?

Neem contact met ons op