Aansprakelijkheid na val in de supermarkt

Anita Hanegraaf

11 maart 2024

Aansprakelijkheid na een val in de supermarkt. Niet de eerste toedracht waar je aan denkt bij letselschade. Een veelvoorkomend voorbeeld is bijvoorbeeld een verkeersongeval. Toch komt een val in de supermarkt door een gladde vloer vaak voor. In deze blog bespreken we dan ook de aansprakelijkheid na een val in de supermarkt.

Wanneer is de supermarkt aansprakelijk voor een val?

De Kelderluik-criteria worden gehanteerd bij de vraag of de supermarkt aansprakelijk is. Deze criteria zijn ontwikkeld in de rechtspraak. Aan de hand van deze criteria wordt beoordeeld of er sprake is van een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad. De Kelderluik-criteria omvatten de volgende criteria:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen?
  • Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
  • Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Van zowel de supermarkt als de klant mag dus een en ander worden verwacht. De supermarkt moet bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen treffen. Van de klant mag daarentegen een zekere oplettendheid worden verwacht.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Een voorbeeld is het geval waarin een klant uitgleed over een stuk bladgroente. De rechter oordeelt dat de supermarkt niet aansprakelijk is voor de val. Volgens de rechter heeft de supermarkt adequate maatregelen getroffen om het risico op ongevallen te beperken. In dit voorbeeld was de medewerker die toezicht had op de afdeling op het moment van de val afwezig. Volgens de rechter kan hierdoor de val niet de supermarkt worden verweten. Het korte moment van afwezigheid is acceptabel, omdat de kans op ongevallen tijdens afwezigheid van de medewerker niet substantieel groter wordt.

In een ander voorbeeld kwam een klant ten val door ‘ten minste één druif’. Ook in dit geval oordeelde de rechter dat de supermarkt niet aansprakelijk was voor de val. Ook hier was de op de afdeling werkzame medewerker op het moment van de val afwezig. Dit was volgens de rechter acceptabel. De afwezige medewerker  veegde vlak voor vertrek de afdeling nog helemaal constateerde toen dat er niks op de grond lag. Dat binnen het korte tijdsbestek van afwezigheid van de werknemer een bakje druiven op de grond van de afdeling is gevallen, kan de supermarkt dan ook niet verweten worden.

In een ander voorbeeld oordeelde de rechter dat de supermarkt wél aansprakelijk was voor de val van de klant. In deze zaak was een klant gestruikeld over ‘een lege of nagenoeg lege pallet’. Door de pallet onbeheerd en onbeveiligd in het looppad aanwezig te laten, werd de kans op gevaar voor klanten groter. De supermarkt had kunnen verwachten dat klachten konden struikelen en ten val zouden komen. Klanten die boodschappen doen zijn niet altijd alert. De kans is groot dat zij minder opvallende obstakels in het looppad niet zien. De supermarkt erkent dit in wezen ook. In de door het bedrijf verstrekte veiligheidscontrolelijst staat vermeld dat gecontroleerd moet worden of de vloeren onbeschadigd zijn en vrij van obstakels die een ongeval kunnen veroorzaken. Dit is met name relevant op drukke dagen in de winkel. De supermarkt diende dan ook de schade van de klant te vergoeden.

Ook in een andere zaak werd de supermarkt aansprakelijk gehouden. Een klant gleed uit over een gladde plek op de vloer, veroorzaakt door een gebroken bierflesje. Het personeel van de supermarkt had de scherven opgeruimd en was weggegaan om een schrobber te halen. Volgens de rechter is dit een veelvoorkomend ongeval, waarbij min of meer ernstige gevolgen worden verwacht. Ook hier benoemt de rechter dat klanten niet altijd alert zijn op wat op de winkelvloer ligt. Daarnaast is het voor de supermarkt niet bezwaarlijk om maatregelen te nemen die kunnen voorkomen dat dergelijke ongevallen zich voordoen. De rechter oordeelde dan ook dat de supermarkt de schade van de klant diende te vergoeden.

Letsel opgelopen door een val in de supermarkt?

Het is dus afhankelijk van de situatie of de supermarkt aansprakelijk kan worden gesteld voor uw val. Doordat rekening moet worden gehouden met verschillende factoren kan het lastig zijn om zelf de supermarkt aansprakelijk te stellen.

Wij staan u daarom graag bij. Neem gerust contact op via [email protected] of 070-223 00 58 en kom in gesprek met één van onze gespecialiseerde letselschadeadvocaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op