Gemiste inkomsten uit zwarte werkzaamheden moeten worden vergoed

Anita Hanegraaf

21 May 2024

Een positief oordeel van de Hoge Raad: het oordeel luidde dat de gemiste inkomsten uit zwarte werkzaamheden moeten worden vergoed. In dit artikel vertellen wij u hier meer over.

Een aansprakelijke partij vergoedt het verlies van verdienvermogen. Dit betekent dat als iemand arbeidsongeschikt raakt, de gemiste inkomsten vergoed moeten worden. De schade wordt begroot door te bepalen wat iemand zou hebben verdiend als het ongeval niet had plaatsgevonden. Er is echter veel discussie over de vraag of ook inkomsten uit zwart werk voor vergoeding in aanmerking komen. Over inkomsten uit zwart werk worden namelijk geen belastingen en premies betaald.

In 2000 oordeelde de Hoge Raad al eens dat gemiste inkomsten uit zwart werk ook voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.[1] Recentelijk, op 12 april 2024 oordeelde de Hoge Raad opnieuw over deze kwestie. Mag bij de begroting van schade van verlies van arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten die de benadeelde voor de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis ontving en waarover ten onrechte geen belastingen en premies zijn afgedragen, oftewel inkomsten uit zwart werk?[2]

In deze zaak liep de benadeelde letsel op tijdens het aanleggen van stroomkabels voor een school. Hij viel van een ladder die door de school ter beschikking was gesteld. De aansprakelijkheid voor het ongeval is erkend.

Tijdens de afwikkeling van de schade werd duidelijk dat de benadeelde naast de inkomsten uit zijn eenmanszaak ook inkomsten verwierf waar hij geen (inkomsten)belasting over betaalde. De verzekeraar verzocht de rechtbank om bij het bepalen van de omvang van de te vergoede schade, de inkomsten uit zwart werk buiten beschouwing te laten. De rechtbank wees dit verzoek af. Ook het hof gaf de verzekeraar ongelijk.

Oordeel Hoge Raad over gemiste inkomsten uit zwarte werkzaamheden

De Hoge Raad oordeelde dat bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen, rekening kan worden gehouden met inkomsten uit zwart werk in de periode voor de aansprakelijkheidsvestigende gebeurtenis voor zoverre het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is. Daarbij dient te worden beoordeeld of, en zo ja, in welke omvang, de benadeelde in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht. Of ter vervanging daarvan, andere werkzaamheden zou hebben verricht. En welk netto-inkomen, na inhouding of afdracht van de verschuldigde belasting en premie de benadeelde met de werkzaamheden zou hebben ontvangen.

De stelplicht en bewijslast hieromtrent ligt bij de benadeelde. Volgens de vaste rechtspraak worden hier echter geen strenge eisen aan gesteld.

De Hoge Raad blijft dus bij zijn eerdere standpunt dat de gemiste inkomsten uit zwart werk ook voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Problemen met de Belastingdienst?

Het kan lastig zijn om aan te tonen dat u zwart werk heeft verricht en welke inkomsten u daaruit heeft verworven, gezien er vaak geen administratie is van deze werkzaamheden. Middels verklaringen van werkgevers/opdrachtgevers kan de verrichting van deze werkzaamheden alsnog worden aangetoond.

Vaak zijn mensen bang dat dergelijke verklaringen van werkgevers/opdrachtgevers problemen kunnen veroorzaken met de Belastingdienst. Verzekeraars mogen echter geen verklaringen of informatie van personen doorspelen naar de Belastingdienst. Ook rechters zullen dit niet doen en gerechtelijke uitspraken worden anoniem gemaakt.

Heeft u vragen over de vergoeding van weggevallen zwarte inkomsten? Of bent u op zoek naar iemand die u kan bijstaan in uw zaak?

Schroom dan niet om contact op te nemen met ons via 030 – 249 66 44 of [email protected]. Wij helpen u graag.

[1]  Hoge Raad 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453

[2] Hoge Raad 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568

Meer weten?

Neem contact met ons op